Other Indo-European Numerals
| Balto-Slavic | Celtic | GermanicHellenic | Indo-Iranian | Italic | Other IndoEuropean | 
Return to Main Menu (Home)
 
 
| Albanian | Ancient Dialects | Armenian |
 

Ancient Indo-European Dialects:
 

 
*Proto Hittite
Hittite
Ancient Siculi
Lycian
Thracian
Phrygian
*Etruscan?
1
aiko
aika
?
 snþta
?
?
 max
2
duwa,
tuma
?
dvie
tuwa, cbi
diwi, ziwi?
?
 thu
3
tereßsÛ,
traies 
tera
?
tri(ja)
tri
?
ci
4
ketur
?
?
teteri
ketr ?
thidur ?
huth
5
?
panza
?
 cmþma
?
?
 sa
6
?
?
ses
?
exei?
?
 casthi
7
?
shatta
?
?
?
?
 semf
8
haktau
?
?
aitaþta
?
otu
cezp
9
new°n
nawa
?
nþunþtaþta
anaê ?
?
nurf
10
?
?
?
?
?
?
tesinth

 *Although most linguists regard Etruscan as a Non-Indo-European language, one or two have entertained the possibility of it being closely related to an early form of Indo-European. I include it here merely as a possibility.
 

 
 
Tocharian A (Turfanian)
Tocharian B (Kuchean)
Ancient Illyrian
Ancient Macedonian
Messapic
1
sas
se
?
?
?
2
wu
wi
dy
dway
?
3
tre
trai
tri
?
?
4
sêtwar
sêtwer
?
?
?
5
paànþ
pisê
pes
?
penkeos
6
saàk
s(a)kas
sast
?
?
7
spaàt
sukt
?
?
?
8
okaàt
okt
?
?
?
9
nþu
nuþ
?
otto ?
?
10
sêaàk
sêak
?
?
?
 
 
 
| Albanian | Ancient Dialects | Armenian |
 
 

Albanian Dialects:
 

 
*Proto Albanian
Old Albanian
Modern Gheg
Modern Tosk
South Gheg
Tetovo Macedonia
Mandritsa Tosk Bulgaria
1
?
gna
nji
njeà
nji
ni
ni
2
?
do
dyê
dy
dy
di
gêu
3
?
tre
tri
tre
tre
tr²
 tri
4
?
cattere
kateàr
katreà
kateàr
kateàr
kaêtreà
5
?
pesse
peseà
pes
peßs
p²s
peêseà
6
?
giascte
gjashteà
gjashteà
gjasht
úêaßsÛt
gêaêsÛteê
7
?
state
shtateà
shtateà
shtaßt
sÛtaßt
sÛtaêteà
8
ateê-teà
tete
teteà
teteà
teßt
t²ßt
teêteà
9
?
nande
nandeà
neànd
nand
nand
neànteà
10
deêk(a)t
úiete
dheteà
dhjeteà
dhißt
ð²jet
zjeêteà
 
 
 | Albanian | Ancient Dialects | Armenian |
 
 
 
Armenian Dialects:
 
 
Proto Armenian
Old Armenian
Written Armenian
Spoken Armenian
1
?
mi
mek
meg'
2
?
erku
erku
yergu
3
?
erekh
erek'
yerek'
4
cÛ'eyorh
cÛorkh
cÛork'
cÛors
5
finxi
hing
hing
hinq
6
(h)weksÛ
vec
vec
vets
7
(h)eftm
ew't'n
evt'n
yot'n'
8
ofto
ut'
ut'
ut'
9
inown
inn
inn
inn
10
tesan
tasn
tasn
das
 
| Albanian | Ancient Dialects | Armenian |
 
 | Balto-Slavic | Celtic | GermanicHellenic | Indo-Iranian | Italic | Other IndoEuropean |