Indic Numerals
| Balto-Slavic | Celtic | GermanicHellenic | Indo-Iranian | Italic | Other IndoEuropean
Return to Main Menu (Home)
 
 
| Ancient Indo-Iranian | Middle Indic | Middle Iranian | Modern Indic | Modern Iranian |
 

Eastern Indic Dialects:
 

 
Assamese
Bengali
Oriya
Punjabi
Lahnda
Sindhi
West Pahari (Jaunsaßriß)
Hindostani
1
ek
ek
eßka
ikk
hikk
heku
eßk
eßk
2
dui
dui
dui
do
doßeß
bba
dußi
doß
3
tini
tin
tini
tinn, trai
traà, traßeß
té(r)eß
tißn
tißn
4
saßri
cêaßr
chaßri
chaßr
chaßr
chaßre
chaßr
chaßr
5
paßþs
paßþ
paßþcha
panj, panþj
panj
 panja
paßþch
paßþch
6
séay
ch'oe
ch'a
ch'ai
ch'eßþ
ch'a
ch'au
ch'a
7
haßt
sêat
saßta
séatt
satt
sata
saßt
saßt
8
aßtéh
aßté, ashtéa
aßtéha
atété'
atétéh
atéha
até'
aßtéh
9
na
noe
naa
nau, nao
naþ
nawa
noß
nau
10
dah
dosê
dasêa
das
daßh
dédéaha
doßsÛ
das
 
 
 
Western & Southwestern Indic Dialects:
 
 
Gujarati
Marathi
Konkani
Sinhalese
Malaßr
Marwari
Charoßtariß
1
eßk
eßk
yeßk
eka
beßk
eßk 
eßk, laßbh
2
be
doßn
doßn
deka
doßl
doßy 
be
3
trané
tißn
tißn
thuna
tinluß
tißn
tainé
4
chaßr
chaßr
chaßr
hathara
chairluß
chiyaßr
tsyaßr
5
paßþch
paßnch, paßþts
paßþts
paha
 raßnþchluß
paßþch
paßts
6
ch'a
saßhaß
soß
haya
chauluß
ch'au
tsha, tshoß
7
saßt
saßt
saßt
hatha
saßtluß
saßt
haßt
8
aßtéh
aßté'
aßté
atéa
khaßtéluß
aßtéh
aßtéh
9
naw
nauß
noßv, nav
navaya
nauluß
naw
nauà
10
das
daßhaß
dhaß
dahaya
dasluß
das
dah
 
 
Midland Indic Dialects:
 
 
Hindi
Gondwaßniß (E.Hindi)
Chattis
-garhi
Braj Bhakha
Bundeli
Urdu
Bihari
Bhojpuriß Bhiliß
1
yek
eßkal
eßk
eßku
eßk, aik
ek
eßk
eßk eßk
2
doß
durabiß
dui
dwai
doß
do
duß
duß, dui beß
3
tißn
trißnan
tißn
tini
tißn
tin
tißni
tißn teßné, tané
4
chaßr
charakheß
chaßr
chaßri
chaßr
char
chaßri
chaßr syaßr, sêyar
5
paßnch
paþjaleß
paßþch
paßþch
paßþch
 panch
paßþch
paßþch poþs, paßs 
6
ch'a
ch'aiyam
ch'eß
ch'ai
ch'ai
che
ch'ao
ch'au soß
7
saßt
sattoß
saßt
saßt
saßt
séat
saßt
saßt haßt
8
aßté'
attééhoß
aßtéh
aßtéh
aßté'
atéh
aßté'
aßté' aßtéh
9
nau
namak
noß
nau
nau, noß
nou
nao
naw noßw, naw 
10
das
dhamak
das
das
das
das
das
das doßh, dah
 

Other Indic Dialects:
 

 
Kiußtéhaliß
Sirmauriß
SÛodoßchiß
Raßjasthaßniß
Paßdéariß
Bhadrawaßhi
ChameÛsÛliß
Malvi
1
eßk
eßk
eßk
eßk
yak
ak
ikk
eßk
2
doß
duß
doßeß, doßiß
doßy
dußiß
dußà
doß
doß
3
chaun
choßn
chaun
tißn
tlaßeß
traßiß, tlaßiß
trai
tißn
4
tsaßr
chaßr
tsaßr
ch(i)yaßr
tsoÛur
tsuuàr
chaur
chaßr
5
paßnþj', paßnz
paßþj
paßnþj
panj, paßþch
paßnz
pants
panþj
paßþch
6
ts'eß
ch'au
ch'eß
ch'aw
ts'ai
sÛeßh
ch'eß
ch'eß
7
saßt
saßt
saßt
saßt
satt
satt
satt
saßt
8
atété'
aßté'
aßté'
aßté'
atété'
atété'
atété'
aßtéh
9
nau
nau
nau
naw
nau
nauß
nau
naw
10
dasÛ
dasÛ
doÛsÛ
das
dasÛ
dasÛ, doÛsÛ
das
das
 
 | Ancient Indo-Iranian | Middle Indic | Middle Iranian | Modern Indic | Modern Iranian |
 
 | Balto-Slavic | Celtic | GermanicHellenic | Indo-Iranian | Italic | Other IndoEuropean