Frisian Numerals
| Balto-Slavic | Celtic | GermanicHellenic | Indo-Iranian | Italic | Other IndoEuropean
 
 
 | English | Scots | Frisian | North Frisian | Dutch | Low German | High German | Upper German | Scandinavian | Germanic Creoles |
 

The West Frisian Dialects:
 

 
Old West Frisan
Early Modern Frisian
Standard West Frisian
Hindeloopen Dialect
Terschelling Dialect
Schier- Monnikoog Dialect
*Town Frisian (Stedsk)
1
a‹n en, eyn ien een ien ien ien, een
2
twa‹ twae twa twaa twaa twaa twee, twie
3
thre‹ trije trije tre‹ trea trooi drie
4
fio‹wer fjouwer fjouwer feÜower fouwer fjouwer fjeÜuwer fier
5
fi‹f fyf fiif fyf, fiiu fiif fiif feif
6
sex segs seis seks seks seks ses
7
sowen, sawen sa‹n, saun sa‹n saan so‹n saun seuwen
8
achte acht acht acht acht aŠcht acht
9
nio‹gen njoeggen njoggen neÜugen nougen njoggen (w.) njuggen (e.) njuegen negen
10
tian tzien, tjien tsien te‹n tsjien tjien tien
* Town Frisian or Stedfrysk (Stedsk) refers to the speech of the cities of Leeuwarden, Franeker, Harlingen, Bolsward, Sneek, Staveren and Dokkum. Strictly speaking this is actually a Dutch dialect that is strongly influenced by Frisian.
 
 
 | English | Scots | Frisian | North Frisian | Dutch | Low German | High German | Upper German | Scandinavian | Germanic Creoles |
 
 
 The North Frisian Dialects:
 
 
Foàhr Dialect
Amrum Dialect
Sylt Dialect
Helgoland Dialect
Halligen Dialect Mooring Dialect
East Moringen Dialect
1
ian, een aàaàn jen iaan aŠaŠn iinj, aŠn aŠaŠn
2
tau tau tau tau, tou tou tou, tuu tuu
3
trii trii trii tree trai trii, tra tra
4
fjauer sjauer fjuur schtjuur fjauer fjouer fjouer
5
fiiw fiiw fuàf, fif fiuw fiiw fiiw fuàf
6
seeks saàaàks soks soàs saàaàks seeks seeks
7
soàoàwen soàoàwen soowen seeben saàaàwen soowen saŠaŠwen, soowen
8
aacht aacht aacht ach aacht oocht aŠaŠcht, oocht
9
njuàgen njuàuàgen niigen neaàgen njuàuàgen nuàuàgen njoàoàgen
10
tjiin tjiin tiin tain, taàin tiin tiin tiinj
 
 
Almdorf Dialect
Wiedingharde Dialect North Goesharde Dialect
Langenhorn Dialect
Hattstedt Dialect
Karrharde Dialect
1
aan oan, iin iin, aŠaŠn iin, aan aàn aŠaŠn
2
tau tweer, tou tou, tweer tou, twaàaàr toue tuu
3
? traà, traài traài, traà traài, traà ôrai traà
4
fjouer fjouer fjauer fjauer fjawer fjaàuer
5
fiiw fiiw fiiw fiiw fiiw fuàf
6
saàaàks seeks seeks seeks saàks seeks
7
soàoàben soowen, soÜoÜben sooben saŠaŠben saàaàwen saŠaŠwen
8
aacht aacht aŠcht  aacht aŠaŠcht aŠaŠcht
9
nuàuàgen nuàuàgen nuàuàgen njuàgen n(j)uàgen njuàgen
10
tiin tiin tiin tiin tiin tiin
 
 
 | English | Scots | Frisian | North Frisian | Dutch | Low German | High German | Upper German | Scandinavian | Germanic Creoles |
 
 
The East Frisian Dialects:
 
  Old East Frisian
Early Modern Saterlandic
Modern Saterlandic
Harlingen Dialect (+)
Wursten Dialect (+)
Wangeroog Dialect (+)
1
a‹n en aan eyhn, ohn ehn a‹n
2
twa‹ twa twaài(n), twoo two, twah towaÜh,(twa) two‹
3
thre‹ thrju traài triau, triah teÛrjaÜh, (tria) thre‹,  
thri‹u‹
4
fiu‹wer fjower fjauwer viaur, viahr veijoÜhr, (viower) fja‹uer
5
fi‹f fif fieuw vif, fiffe five fi‹w
6
sex secs saàks seghs sechss saàks
7
siugun, so‹gun sogen soogen soggen tsiaÜgun sÛju‹gen
8
achta acht oachte achte, ochte acht acht
9
niu‹gun njugen njugen nioggen niuggen niguÜhn nju‹gen
10
tia‹n tjan tjoon thyahn, thyn tjahn tjo‹en
 
 | English | Scots | Frisian | North Frisian | Dutch | Low German | High German | Upper German | Scandinavian | Germanic Creoles |
 
 | Balto-Slavic | Celtic | GermanicHellenic | Indo-Iranian | Italic | Other IndoEuropean